Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärnskakningar inom idrott uppmärksammas allt mer på grund av skadans flera potentiella faror och möjliga långvariga konsekvenser. Ett överenskommet koncept angående riktlinjer för handläggning och rehabilitering efter idrottsrelaterad hjärnskakning upprättades första gången år 2001. Rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning rekommenderas vara ett multimodalt samarbete och ske genom en stegvis återgång till idrott/aktivitet från total fysisk och kognitiv vila till en progressivt ökad grad av aktivitet. Fysioterapi som hälsoprofession syftar till att främja hälsa och minska ohälsa, tillämpar rehabiliterande insatser och har kunskapen att hantera områden som rekommenderas ingå vid rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att kartlägga vetenskaplig litteratur gällande fysioterapeuters rehabiliteringsåtgärder efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Metod: Litteratursökningen gjordes i PubMed, CINAHL, AMED och Web of Science. MeSH-termerna ”physical therapy modalities”, ”brain concussion” och ”athletic injuries”, respektive motsvarande ämnesord ”physical therapy”, ”brain concussion” och ”athletic injuries”, användes i sökningen. Resultat: Åtta artiklar inkluderades. Fem artiklar påvisar att kontrollerad fysisk ansträngning på måttlig nivå ger förbättring av symtom. Två påvisar att fysioterapeutiska interventioner av vestibularsystemet och cervikalen, samt att en patientspecifik och progressivt utformad behandlingsplan gynnar återhämtning. En studie påvisar att en symtomfri vänteperiod kliniskt sett inte påverkar återhämtningen. Konklusion: Denna litteraturöversikt indikerar att en individanpassad, progressivt utformad behandlingsplan innehållande fysisk ansträngning på måttlig nivå, samt rehabilitering av vestibularsystemet och cervikalen gynnar återhämtning efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Mer forskning krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)