Företags val av outsourcingleverantör – en studie av beslutsprocesser och påverkande faktorer vid outsourcing av transporter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund/Problem: Outsourcingbeslut ses som komplicerade i och med osäkerheten som finns involverad i beslutsprocessen, dessutom förekommer dålig leverantörshantering (Cao et al. 2007). Vidare har forskning som finns relaterat till ämnet flertalet brister i undersökningen av beslutsprocessen och vilka beslutsfaktorer som anses viktigast (De Boer et al. 2006). Därutöver saknas tillräcklig forskning om små och medelstora företags transportinköp (Holter et al. 2008). Forskning visar också på att det snarare fokuseras på kostnadsreduceringar än på långsiktighet (McIvor 2000). Det saknas även beslutsramar som fungerar i praktiken (De Boer et al. 2006). Syfte: Syftet är att undersöka outsourcingbeslut och vilka faktorer som anses viktiga i valet av transportleverantör. Vi tittar på små och medelstora västsvenska företag som outsourcar sina transporter. Frågeställning: Vilka faktorer påverkar företag i deras beslut om vilken leverantör de ska outsourca sina transporter till? Hur ser företagens beslutsprocesser ut och vilka funktioner i företaget är delaktiga i beslutet? Vilka förbättringar kan ske i företags processer vid val transportleverantör? Avgränsning: Vi har valt att avgränsa vår uppsats till företag som outsourcat sina transporter och inte har en egen avdelning för inköp av transporter. Metod: Vi har intervjuat representanter från sju olika företag som gett sina synpunkter på avgörande faktorer vid valet av outsourcingleverantör och hur besluten tas. Forskningsansatsen har varit deduktiv och vi har arbetat utefter en kvalitativ inriktning. Slutsats: Flera faktorer har identifierats som viktiga för små och medelstora företag och det är framförallt service och tillgänglighet som visat sig vara mest betydelsefulla. Priset har inte visat sig vara lika betydelsefullt som i tidigare forskning (Lonsdale et al. 1997; Weber et al. 2000), men samtidigt något man inte kan bortse ifrån. Små och medelstora företag har visat sig sakna några definierade processer när det gäller sina beslut. Vidare finns många förbättringar som kan göras. Det handlar främst om vikten av att specificera behov, utvärdera fler alternativ än endast de största aktörerna samt förhandla, något som gjorts bristfälligt hos de undersökta företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)