Vägen framåt med prediabetes

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus är en globalt utbredd folksjukdom som ökar världen över.Mörkertalet anses vara stort och en stor del av befolkningen har odiagnostiserad typ 2diabetes under många år innan upptäckt. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till typ 2diabetes och därmed de komplikationer som är kopplade därtill. Dessa komplikationer kanuppkomma redan under prediabetesfasen. Levnadsvaneförändringar i form av förbättringaravseende kost och motion kan fördröja eller förhindra insjuknandet i diabetes typ 2.Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patienten vid dessa levnadsförändringar.Av den modell som framarbetats för diabetessjuksköterskans arbete med prediabetes, framgåratt stödet som ges bör vara personcentrerat.Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av stöd i samband medlevnadsvaneförändringar vid prediabetes.Metod: Systematisk litteraturöversiktResultat: Resultatet baseras på 14 artiklar och resulterade i tre huvudteman med underteman:• Individens förutsättningar för att kunna ta emot stöd vid levnadsvaneförändringar.• Stödet från hälso- och sjukvården vid levnadsvaneförändringar.• Stödet från övrig omgivning vid levnadsvaneförändringar.Slutsats: Det är av avgörande betydelse att individen får en tydlig prediabetesdiagnos ochstrukturerad information kring vad sjukdomen innebär. Stödet från hälso- och sjukvården vidlevnadsvaneförändringar bör personcentreras och hänsyn tas till faktorer som av patienternanämnts dvs. familj, vänner, arbetsförhållanden och socioekonomi. Samtliga faktorer kanutgöra både stöd och hinder för individen vid genomförandet av levnadsvaneförändringar ochkännedom om detta är av avgörande betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)