Femvertising - problematiskt eller gynnande? -En multimodal kritisk diskursanalys om hur influencers och företag exploaterar feminism i kommersiella syften på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att studera betalda samarbeten mellan kvinnliga svenskainfluencers och företag på sociala medier. Närmare bestämt studeras företag och influencersexploatering av feminism i kommersiella syften. Studien ämnar bidra till ökad kunskap ochförståelse om hur femvertising verkar inom Influencer Marketing i den svenska socialamediekontexten, specifikt på medieplattformen Instagram. Med hjälp av den multimodalakritiska diskursanalysen undersöks tre Instagram-inlägg publicerade av influencers. Studienhar sin utgångspunkt i teorierna; tvåstegshypotesen, postfeminism och kommodifieradfeminism och undersöker hur feministiska budskap uttrycks samt hur influencers med sinauktoritet och tillförlitlighet har möjlighet att påverka människors attityder och värderingar.Resultaten används för att diskutera och problematisera företags och influencers exploateringav feministiska budskap och hur det kan påverka allmänhetens förståelse av feminism.Studiens resultat visar 1) att det till en övervägande del är postfeministiska budskap omsjälvständighet, individualisering och självsäkerhet som kommer till uttryck. Dessa tillskrivsäven till agerandet av att konsumera produkterna som marknadsförs. 2) Feminism exploaterasi syfte att stärka både företags och influencers varumärkesidentiteter. 3) Exploateringen avfeminism i marknadsföring är både problematisk och gynnande för allmänhetens förståelse avfeminism. Det är gynnande då fler blir medvetna om problemet, men är problematiskt pågrund av att problemets tyngd och väsentlighet förminskas på grund av de kommersiellaintentionerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)