DIGITAL HR. : Är Personalvetare digitalt undernärda?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka vilken kompetens HR-anställda innehar kopplat till digital HR, vilka kunskaper de efterfrågar för att möta digitalisering och hur Personalvetarprogram matchar arbetsmarknaden. Metoden hade en kvalitativ ansats och empirin inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fem informanter, tre från offentlig sektor och två från privatsektor. Informanterna valdes ut genom ett målinriktat urval. Resultatet analyserades med hjälp av tematiseringen kopplat mot studiens tidigare forskning.Resultatet förmedlar en intressant utveckling som är både positiv och utmanande. HR anställda har idag överlag för låg kunskap för att möta digitaliseringens utveckling.Förändringen innebär fler digitala HR-verktyg, mer specialiserade roller och ökade kunskapskrav. Det leder till en utmaning som vi genomgående kommer tillbaka till. Hur organisationer på arbetsmarknaden ska kompetensförsörja sina HR-avdelningar. Det insamlade materialet visar att generisk kunskap om digital HR och dess system blir avgörande och att utbildningssystemet måste utvecklas i högre takt än vad det gör idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)