”Samverkan kräver intresse och engagemang” : Pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie handlar om samverkan mellan förskola och hem, syftet är att undersöka pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar om samverkan. Samverkan mellan förskola och hem är en central del i förskolans verksamhet för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det finns olika strategier för samverkan vilket kan göra det svårt för pedagoger att veta hur de ska göra en större grupp vårdnadshavare intresserad av deras verksamhet. I denna uppsats redogör vi bland annat vad tidigare forskning menar att syftet med samverkan är, vem som bär ansvaret för att samverkan utförs och vad samverkan innebär. För att ta del av uppfattningar kring samverkan mellan förskola och hem har vi gjort en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare och pedagoger, det var 131 vårdnadshavare och 42 pedagoger som deltog i studien. I vårt resultat kan vi se att det råder delade meningar kring hur samverkan uppfattas och hur det genomförs. I resultatet framgår det att det finns både likheter och olikheter hur pedagoger arbetar med samverkan och hur vårdnadshavare uppfattar samverkan. De slutsatser vi tagit utifrån respondenternas uppfattningar är att samverkan är en central del som främst handlar om det enskilda barnet och är en viktig del av barns lärande och utveckling. Båda respondent grupperna samt tidigare forskning nämner att det kan vara tidskrävande för vårdnadshavare att vara delaktig i förskolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)