Äldre och alkohol : En litteraturstudie rörande äldres alkoholvanor samt om äldres riskbruk och missbruk av alkohol

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Rasmus Wahlborg; [2019]

Nyckelord: Alkoholmissbruk; alkohol; litteraturstudie; äldre;

Sammanfattning: Alkoholkonsumtionen bland äldre personer har under senare år ökat och frågan kring äldres alkoholkonsumtion har länge förbisetts och ignorerats. Alkoholforskningen har till stor del fokuserats på andra åldersgrupper och befintlig forskning på området är delvis tunn. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka alkoholvanor hos äldre personer över 60 år. Den övergripande bild av problemet som presenteras i föreliggande studie är baserad på aktuell forskning. Underlaget för studien utgörs av 15 stycken vetenskapligt granskade artiklar som presenteras i tre olika temaområden. Det vetenskapliga materialet har sedan sammanknutits och analyserats utifrån teoretiska perspektiv som ansetts lämpliga för problemområdet. Slutsatserna som drogs efter denna analys av materialet var att aktuell forskning på området beskriver att äldre personer dricker mer alkohol än tidigare och att äldre personer är extra känsliga för alkoholens skadliga effekter. Den aktuella forskningen pekar också på att frågan kring den ökande alkoholkonsumtionen hos äldre personer länge har ignorerats och inte tagits på allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)