Självtest Benstyrka för objektiv testning och enkel träning hos patienter på väg tillbaka till arbetsmarknaden– en pilotstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Frida Collin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion samt objektiva mått för att följa effekten av träningen.Metoden Självtest Benstyrka (SB) innehåller fyra övningar för träning och test för att följa förbättring mot tydliga mätbara mål. Syfte: Studera genomförbarheten av SB och förändring av resultatet av SB hos patienter som står långt ifrån arbetsmarknaden och som deltar i en ny rehabiliteringsmetod med målsättning att återgå i arbete. Metoder: Deltagarna rekryterades från pilotprojektet Aktiviteter i Det Dagliga Livet Coachingteamet Karlskoga/Degerfors (ADL-metoden CT Kga/Dfs). Studiepopulationen beskrivs utifrån kön, ålder, antal sjukpenningdagar samt diagnoser på senaste sjukintyg. Deltagarna lärde sig SB av test- och träningsinstruktör och testades vid start, samt efter tre och sex månader. Enkäter om fysisk funktion, fysisk aktivitet och upplevelsen av att göra SB besvarades i samband med dessa tillfällen. Resultat: Vid start klarade 13/14 deltagare att genomföra SB, respektive 8/9 vid sex månaders uppföljning. För samtliga moment i SB skedde en tydlig förbättring från start till uppföljningen, varav signifikans (p=0,018, p=0,005) sågs för två av övningarna. Upplevelsen av SB skattades generellt som bra. Vardagsmotionen ökade signifikant med 44 minuter per vecka, övrig självskattad fysisk aktivitet och fysiska funktion visade en positiv, men ej signifikant, förbättring. Slutsatser: Genomförbarheten för SB hos deltagarna i ADL-metoden CT Kga/Dfs bedöms vara god, och en tydlig förbättring av benstyrka och benfunktion uppmättes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)