Koncentration och aktieavkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Ägarkoncentration och aktieavkastning Författare: Johan Rahmqvist, Jörgen Veisland Handledare: Erik Norrman Nivå: Kandidatnivå Nyckelord: Aktieavkastning, Herrelösa Bolag, Ägarstruktur, Ägarkoncentration, Riskjusterade Avkastningsmått Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i aktieavkastningen mellan företag med koncentrerat respektive utspritt ägande över tidsperioden 2004-2009. Metod: Vi har genom tre olika riskjusterade avkastningsmått försökt svara på syftet. De tre måtten är Treynors index, Jensens alfa samt Sharpekvoten. De olika ägarstrukturerna är indelade i två kategorier: koncentrerat ägande samt utspritt ägande, så att två portföljer skapas som innehåller företag från respektive ägarstruktur. För att statistiskt kunna uttala sig om eventuella skillnader har vi delat in tidsperioden i två stycken treårs perioder, där vi sedan har räknat ut dessa mått månadsvis så att varje portfölj har 36 observationer. De olika portföljerna har sedan hypotestestats mot varandra. Med tanke på den mängd data som har behandlats är det en kvantitativ studie som har genomförts. Resultat: För våra hypotesprövningar hittade vi inte någon statistisk signifikans för någon av de undersökta tidsperioderna. Dock tycker vi oss kunna urskilja ett mönster, då de koncentrerade bolagen enligt vår mening presterade bättre under större delen av perioden. Baserat på detta kan vi inte dra några direkta slutsatser, men det ger oss en grund för att spekulera kring förhållandet mellan ägarstruktur och aktieavkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)