Samspelet mellan familjeföretag och kluster : En studie av Lammhult- och Gnosjöklustret.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Bakgrund:  Företagskluster är ett aktuellt fenomen för företags- och regioners utveckling. Familjeföretag är en typ av företag och anses spela en betydande roll för ett kluster och därför undersöks samspelet som ett kluster har gentemot familjeföretag.   Syfte: Att skapa en förståelse för samspelet mellan familjeföretag och kluster.   Metod: För att besvara syftet har studien använt sig av ostrukturerade intervjuer samt en modifikation av en induktiv ansats. Intervjuerna har genomförts med fyra familjeföretag i regionen Lammhult och Gnosjö, samt med VD:n från Värnamo Näringsliv.   Resultat: Det finns ett samspel mellan familjeföretag och kluster. Samspelet är starkare för vissa företag medan det är svagare för andra. Mycket av samspelet beror på om familjeföretaget bedriver en verksamhet som speglar den dominerande branschen som finns i klustret eller inte. Vidare är det de privata relationer och den lokala förankringen som familjeföretagen har i ett kluster som utmärker och bidrar till klustrets välmående och samspelet för samtliga familjeföretag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)