Ämnesintegration i SO-undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vilka argument finns det för ochemot ämnesintegration som arbetssätt i SO-undervisningen i årskurs F till 6? Kunskapsöversikten riktar sig till lärare och studenter som är intresserade av att arbeta ämnesintegrerat med SO-ämnena och vill veta mer om vad arbetssättet kan innebära. Vi har utforskat ämnesspecifika sökord, så som ämnesintegration och de samhällsorienterande ämnena, i lämpliga databaser och sedan granskat och analyserat de källor som har varit av betydelse i relation till frågeställningen. Kunskapsöversikten uppmärksammar att ämnena ofta har fått stå tillbaka för andra skolämnen som anses ha mer “produktiva värden”. Detta hänger ihop med att skolan har blivit mer resultatstyrd i effekt av kunskapsmätningar. Att arbeta med ämnesintegrering kan motverka marginaliseringen av ämnen med lägre status men det ställer krav på lärarna som behöver vara ämneskunniga och engagerade. Kunskapsöversikten visar att det finns flera fördelar med att arbeta ämnesintegrerat i SO-undervisningen men att det även finns utmaningar och svårigheter med arbetssättet. Det ses som fördelaktigt att ämnesintegrera SO-undervisningen då detta skapar ett sammanhang och en koppling mellan ämnena som är viktig för elevernas djupare förståelse av omvärlden. Svårigheterna med arbetssättet är kopplade till kunskapskraven samt bedömning och betygsättning. Lärare menar bland annat att införandet av Lgr 11 som framför allt innebar tydligare kunskapskrav, försvårade bedömningen i ett ämnesintegrerat sammanhang. Vidare diskuterar kunskapsöversikten när det är lämpligt med ämnesintegrerad undervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)