Skolledares upplevda effekter av den statliga rektorsutbildningen : - en studie efter år 1 på Rektorsprogrammet

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

I denna masteruppsats studeras ett antal rektorers uppleveda effekter av utbildningen vid Rektorsprogrammet efter år1. Fokus ligger på hur det pedagogiska ledarskapet påverkas när rektor går utbildningen. Med rektor avses i denna uppsats den person på skolan/förskolan som är chef för lärarna/förskolelärarna och övrig personal, och som har uppdraget att leda verksamheten så att lärarna kan genomföra sitt uppdrag, d.v.s. att utifrån skolans mål säkerställa att eleverna når målen. Detta kan alltså även vara en biträdande rektor, en förskolechef eller en biträdande förskolechef. Med upplevdaeffekter avses den upplevelse av förändring vad gäller erfarenheter, kunskaper och lärdomar som rektorerna tar med sig från utbildningen. Studien undersöker inte de faktiska effekter som rektors utbildning leder till ute på skolorna eller om den leder till förbättrade resultat.

Denna uppsats baseras på textanalys av reflekterande brev som skrivits av deltagare som påbörjade Rektorsprogrammet vid två lärosäten våren 2014. Detta görs genom ett hermeneutiskt förhållningssätt med en narrativ ansats. Den narrativa ansatsen innebär att, genom rektorernas brev, försöka fånga den betydelse rektorerna tillskriver sina erfarenheter från utbildningen. Dessa brev är förankrade i rektorernas kontext som skapats genom deras interaktion med sin omgivning i vardagen. Den narrativa ansatsen ökar förståelsen för rektorernas subjektiva upplevelse av utbildningen. Med hjälp av två perspektiv: pedagogiskt ledarskap och vuxnas lärande har empirin sedan analyserats med hjälp av ett raster i form av en ledarskapsmodell som bygger på en teoretisk modell där ledarskap förstås som något som tar gestalt relationellt i skärningspunkten där Ledare, Följare och Situation möts. Denna analys av breven visar att det första året av rektorsutbildningen primärt ger rektorerna allmänt ökad kunskap som de tillämpar i sina skolor och använder/sprider i verksamheten och att detta gör att rektorerna känner sig säkrare i rollen som ledare. Under det första året på Rektorsprogrammet handlar detta primärt om juridiska aspekter av ledarskapet.

Det är tydligt att rektorerna upplever att de har stärkts i rollen som pedagogiska ledare under år 1 vid Rektorsprogrammet. Resultatet av denna studie visar att det inte primärt handlar om att via utbildningen ge rektorerna ökade ämneskunskaper utan snarare om att utveckla det pedagogiska ledarskapet och därmed skapa säkrare och bättre rektorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)