Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation.Restriktionerna påvisar identifierbara begränsningar i den sociala vardagenvilket därmed påverkar samt begränsar människors levnadsvanor. Detta talardärmed för varierande fysiska och mentala upplevelser bland deltagarna istudien. Många upplevde begränsningar i det sociala livet men att arbetahemma gav en frihet till att när som helst ta ett break. Intervjupersonernaupplevde att friheten påverkade både positivt och negativt det aktivafriluftslivet. Möjligheten till att styra sin vardag annorlunda påverkadenyttjande av friluftslivet och möjligheten till att komma ut. Det gick inte attdefiniera ett signifikant ökat utnyttjande av friluftslivtiden innan pandeminjämfört med efter. Det förekom dock under pandemin variation i utnyttjandet.För vissa ökade utnyttjandet och för andra blev det mindre. Syfte: Syftet medstudien var att undersöka aktiva personers upplevelser och erfarenheter avfriluftsliv innan och under pandemi, samt om och hur friluftsvanornaförändrats i samband med covid - 19 pandemin och därmed ett förändratvälmående. Studien inkluderar män och kvinnor i åldern 50–80 år. Pandeminoch dess restriktioner innebar förändrade levnadsvanor för många och detinnebar även ändrade vanor i samband med utnyttjandet av friluftsliv. Metod:I denna studie användes en kvalitativ studiedesign där datainsamlinggenomfördes med semistrukturerade intervjuer. Fyra kvinnor och tre män iåldern 50–80 år som redan innan pandemin hade ett aktivt friluftslivinkluderades i studien. Intervjuerna analyserades med konventionell kvalitativinnehållsanalys. Resultatet: Utifrån de sju intervjuerna skapades tvåhuvudteman med respektive subteman. Första temat är förutsättningar förfriluftslivet som ger en överblick över de yttre faktorerna som har en påverkanpå det aktiva friluftslivet. Det andra temat är välmående genom friluftslivet  som beskriver naturens betydelse för hälsan både fysiskt såväl som psykisktoch mentalt. Resultatet tyder på att utomhusvistelse gynnar både den mentalahälsan som det psykiska måendet positivt. Konklusion: Friluftslivet är viktigtför välbefinnandet såväl innan pandemin som under pandemin. De personersom ingick i studien hade redan innan pandemin ett aktivt friluftsliv. Deförändrade inte sitt nyttjande av naturen och friluftsliv på grund av pandeminoch de restriktioner som infördes. De uppvisar därmed inte heller någonförändring i välbefinnandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)