Språket som ett hinder för andraspråkselever inom problemlösningsområdet i matematik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Zasella Erza; [2018-08-09]

Nyckelord: Problemlösning; matematik; andraspråkselever; hinder;

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar matematikämnet för andraspråkselever i de lägre skolåren. Tidigare forskning har visat på att språket har en betydelsefull roll i matematiken vilket kan bli problematiskt för andraspråkselever. Enligt senaste PISA-undersökningen i ämnet matematik visar resultatet på att genomsnittsnivån är lägre bland elever med utländsk bakgrund än de elever med svenska som modersmål. Syftet med denna studie är undersöka hur lärare arbetar med problemlösning i matematikämnet för andraspråkselever. Frågeställningarna som besvaras i studien är: Hur beskriver lärarna i studien att deras matematikundervisning generellt ser ut för andraspråkselever? Hur arbetar lärarna i studien med problemlösning för andraspråkselever i matematikundervisningen? Hur anser lärarna i studien att andraspråkselever löser sin språksituation inom problemlösningsområdet i matematikämnet? Studien grundar sig på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem lärare och observationer av två lärare. Resultatet visar på att lärarna arbetar på ett liknande sätt inom problemlösningsområdet i deras matematikundervisning. Resultatet visar även på att anpassning för andraspråkselever görs i matematikundervisningen i form av förklaring av ord och begrepp på ett noggrant sätt, arbete med laborativt material, arbetar i par/grupp och para ihop elever utifrån språkförmågor. Dessa anpassningar framkom även under observationerna. Språket som ett hinder för andraspråkselever inom problemlösningsområdet utgör en röd tråd i lärarnas svar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)