Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Nelly Carlsson; [2019]

Nyckelord: antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

Sammanfattning: Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. Tillsammans med andra faktorer finns det en koppling mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistensutveckling samt -spridning. Resistens utgör en risk för både djurvälfärd och folkhälsa. Grisproduktionen är i många länder en stor bidragande sektor i den totala antibiotikaanvändningen hos livsmedelsproducerande djur. Antibiotika brukas främst på fyra olika sätt: (i) terapeutisk användning vid uppkomst av kliniska symtom, (ii) metafylaktisk användning där hela djurgrupper behandlas till följd av symtom från ett fåtal individer, (iii) profylaktisk användning för förebyggande, och till sist (iiii) tillväxtfrämjande användning som ännu utförs i varierad grad. Syftet med denna litteraturstudie är att se hur antibiotikaanvändning hos grisproduktionen ser ut idag och vilka faktorer som påverkar användningen. Antibiotikaanvändning hos gris studeras och jämförs mellan fyra länder, Sverige, Danmark, USA och Tyskland. Därtill studeras inverkande faktorer på antibiotikaanvändning hos gris. Länderna skiljer sig åt i produktionsförhållanden hos gris liksom olika policys och regleringar gällande receptbelagda antibiotika och om antibiotika används i förebyggande/profylaktisk syfte. Dessa skillnader kan förklara olikheterna i antibiotikakonsumtionen mellan de fyra länderna, där USA med stor marginal har den största förbrukningen av antibiotika. I en jämförelse mellan ländernas antibiotikaförsäljning ligger Sverige lägst i mängd, Danmark cirka tio gånger mer, Tyskland cirka 75 gånger mer än Sverige och USA hela 1000 gånger mer. Observera dock att försäljningsdata inte är en speciellt samordnad och säker parameter för jämförelse. Om en jämförelse istället görs med en populationskorrigerandeenhet ligger Sverige fortfarande lägst, Danmark cirka fyra gånger mer i mängd, Tyskland cirka sju gånger mer och USA, med ett uppskattat värde, cirka 20 gånger mer än Sverige. Antibiotikaanvändning hos gris kan reduceras och därtill kan resistensutveckling bromsas. Faktorer som besättningsstorlek och grispopulationstäthet, veterinärens roll, biosäkerhet, produktionssystem och grisböndernas uppfattning är faktorer som kan medverka till ökad eller minskad användning. Faktorerna skiljer mellan länder och kan eventuellt förklara de skillnader som föreligger mellan Sveriges, Danmarks, Tysklands och USA:s antibiotikaanvändning inom grisproduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)