Hur talar Sveriges tre största politiska partier om mänskliga rättigheter?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Sverige står inför ett valår 2022 och partiernas politik kan komma att innehålla formuleringar som kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Den här uppsatsen kommer att ta oss tillbaka till förra valåret 2018 och analysera hur Sveriges tre största politiska partier talade om mänskliga rättigheter i sina valmanifest. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och en idé – och ideologianalys kommer valmanifestens formuleringar, attityder och idéer om mänskliga rättigheter att analyseras. Även den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och en teori om liberal internationalism kommer bidra till analysen av valmanifesten. Tidigare forskning skapar också en grund om hur förhållandet mellan mänskliga rättigheter och svensk partipolitik ser ut. Detta kommer leda fram till ett resultat som förkunnar att det finns ett tydligt samband mellan mänskliga rättigheter och svensk partipolitik. Flera perspektiv på mänskliga rättigheter är närvarande i partiernas valmanifest och partierna har både lika och olika formuleringar. I uppsatsens analys – och diskussionskapitel kommer dessa likheter och olikheter föras fram genom att återkoppla till frågeställningen. Slutligen kan vi se om de mänskliga rättigheterna har någon tydlig roll i svensk politik innan uppsatsen till sist uttrycker att förhållandet mellan mänskliga rättigheter och politik, i det här fallet svensk partipolitik, bör vara starkt, analyseras med hänvisning till olika ideologier och forma en viktigare roll i samhällsdebatten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)