Nyckeln till framgång - En studie om vilka faktorer som kan påverka en nyanländ elevs språkutveckling positivt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I studien undersöks och jämförs nyanlända elevers språkutveckling, samt studeras vilka faktorer som skulle kunna påverka dessa elevers språkutveckling positivt. Bakgrunden till undersökningen är de krav som den nya asyllagen ställer på Sveriges nyanlända om egen försörjning för att få permanent uppehållstillstånd, samt de rapporter som visar att få nyanlända går ut grundskolan med fullständig behörighet. Det kan således finnas ett behov av att vidga förståelsen för gynnsamma faktorer hos en individs språkutveckling, bland annat för att skola och samhälle bättre ska kunna anpassa sig efter de nyanländas behov och förutsättningar.I studien undersöks den språkliga utvecklingen hos inlärare från språkintroduktion, då dessa studerar för att uppnå behörighet i svensk grundskola samtidigt som det är intressant för mig som lärare inom verksamheten. Inlärarna har liknande skolbakgrund och samma modersmål. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats där datainsamlingen utgår från en textanalys med utgångspunkt i performansanalysen samt samtalsintervjuer med ett urval på fyra personer. Resultatet visar att studiens respondenter kommit olika långt i sin språkutveckling trots att de har lika skolbakgrund och samma modersmål. Samtidigt visar undersökningen att detta kan förklaras utifrån olika faktorer som forskningen visar har positiv betydelse för andraspråksutvecklingen. Det går inte att säga att den positiva språkutvecklingen beror på en faktor utan det är en kombination av flera faktorer. I denna undersökning visar det sig att den respondent som kommit längst i sin språkutveckling stämmer in på flest av studiens framtagna gynnsamma faktorer för språkliga utveckling, som t.ex. ett större inflöde av svenska på fritiden och skillnader i attityder till svensktalande och deras kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)