Högläsning i förskolan för barns språkutveckling : Förskollärarens metoder och långsiktiga resultat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskningen säger om högläsning i förskolan. Frågeställningen handlar om vilka metoder förskollärare använder vid högläsning och vilka långsiktiga effekter dessa metoder har på barns språk. Detta arbete har en sociokulturell utgångspunkt och skrivs som en litteraturstudie därmed används innehållsanalys som metod.    Resultatet visar att det finns många effektiva metoder som förskollärare kan använda vid högläsning för att stödja barns språk. Det är framför allt en metod som förespråkas inom forskningen, att föra samtal och dialoger med barnen. Dessa dialoger bör enligt forskarna utgå ifrån barnens livsvärld. Även rollspel framhålls som en effektiv metod för att stötta barnens språkutveckling. Barn lär på olika sätt och därför är det viktigt att lärarna är medvetna om didaktiska val när de planerar undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)