Restfelhantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd

Detta är en Master-uppsats från KTH/Geodesi och satellitpositionering

Författare: Jenny Iiierstam; Susanna Bosrup; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vid överföring av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat används ett antal pålitliga punkter som är väl spridda i det aktuella området. Dessa punkter mäts in i det nya koordinatsystemet med en lämplig metod, för att sedan med ett inpassningsförfarande bestämma en överföringsfunktion från det befintliga till det nya systemet. Differensen mellan de överförda koordinaterna och de inmätta koordinaterna för det nya systemet kallas för restfel. Dessa restfel används för att interpolera fram korrektioner för de kartdetaljer som skall rätas upp, så att deformationerna i det nya systemet reduceras så mycket som möjligt. I denna studie granskas vilken interpolationsmetod som bör används vid restfelshanteringen. Tidigare studier har gjorts som undersökt de flesta möjliga metoder, men Lantmäteriet är intresserade av ytterligare en; Natural Neighbour. Syftet med studien är att jämföra denna interpolationsmetod med den som används idag vid den pågående övergången till SWEREF 99 i Sveriges kommuner. Lantmäteriets programvara GTRANS används vid denna övergång, och i dess programmodul TRIAD finns interpolationsmetoden Affin inpassning implementerad i syfte att utföra restfelshanteringen. Jämförelsen utförs i tre moment: restfelshantering i plan, deformationer av fasta geometrier och restfelshantering i höjd. I det första momentet framställdes ett program i MATLAB som utför restfelsinterpolation med Natural Neighbour. Sedan jämfördes detta med resultatet från interpolation i TRIAD. Det andra momentet är en fortsättning på ett tidigare examensarbete, där ett program utvecklades för att beräkna storleken på deformationer av fasta geometrier. I det tredje momentet utförs en jämförelse av Natural Neighbour och TRIAD vid transformation av höjddata. Resultatet visar att Natural Neighbour och TRIAD ger likvärdiga resultat i restfelshanteringen i plan och höjd, men när det gäller deformationer av de fasta geometrierna är Natural Neighbour klart bättre. Detta resultat innebär att Lantmäteriet inte kommer att byta den interpolationsmetod som används vid övergången till SWEREF 99.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)