Arbetsmiljö inom Ellos : Ur ett effektivitets- HRM- och kultur perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: I takt med dagens samhällsutveckling och den rådande konkurrensen i marknaden blir det allt viktigare för företag att satsa på effektivitet. Förr i tiden sa man, ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”. Nu har det tankesättet förändrats, vilket innebär att i dagens läge kräver kunden kvalité. Medvetandet om vad man kan få har ökat hos både kunden och företaget. Man vill både ha kvalité till lågt pris och detta på så kort tid som möjligt. Dagens företag har detta som en utgångspunkt när de lägger upp sina mål och blir avgörande för hur deras styrsätt ser ut.Aldrig har det tidigare genom historien arbetats mer med att lyfta fram människans potential och dess värde, bland annat genom Human Resource Management. Samtidigt som man aldrig har arbetat mer med att ta fram de mest effektiva arbetssätten som ska leda till vinst.Den hårda konkurrensen har bara förstärkt maskinbyråkratins grund eftersom strukturer blir allt tydligare inom organisationer.Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka Ellos arbetsmiljö, utifrån ett effektivitets- HRM- och kultur perspektiv och hur den påverkar de anställda. Genom att förhålla effektivitetskrav mot arbetsmiljö skapades ett underlag för en djupare förståelse för arbetet inom Ellos lager.För att uppnå vår syftet intervjuade vi en teamledare, klubbordförande och en anställd på Ellos lager. Vi har även gjort en enkätundersökning med de anställda för att kunna få olika synpunkter gällande arbetsmiljön. Det vi har lärt oss och den kunskap vi har fått under utvecklingens gång är genom de tre intervjuerna, 29 enkäterna parallellt med de valda teorierna till vår uppsats.Vid analysen valde vi att jämföra de svar vi hade fått från intervjuerna och enkäten för att sedan bedöma dessa utifrån teorierna.Genom denna studie har vi kommit fram till att de mänskliga resurserna inom Ellos lager utnyttjas inte på rätt sätt. För hög fokusering på effektiviteten har skapat hierarkier, samt begränsade möjligheter till inflytande och att beröm inte existerar på lagret. Genom att öka medinflytande och kontakt mellan lagerpersonal och ledning kan engagemang och arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt troligen även förbättrar företagets ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)