Elektronisk handel : intressant för butiker i glesbygd?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Roland Rossow; [2000]

Nyckelord: Elektronisk handel; webbutik; glesbygd; Internet.;

Sammanfattning: Denna undersökning utreder om det finns anledningar till att elektronisk handel skulle vara intressant för butiker i glesbygd. Landsbygd likställs i den här rapporten med glesbygd. I denna undersökning har metoderna litteraturstudie och telefonintervju använts. Fördelar med att införa en webbutik för butiker i glesbygd är att det kan ge en utökad kundkrets och ökade intäkter. Samtidigt kan ett webbutiksinförande vara svårt att genomföra. Det kan även vara svårt för butiker i glesbygd att få en webbutik lönsam med tanke på långa varuleveranser och få konsumenter. En webbutik kan heller inte ge den sociala kontakt som är viktig för konsumenter som bor i glesbygd. Denna undersökning visar att ett webbutiksinförande behöver begrundas utifrån varje butiks situation och att en webbutik i första hand är intressant för butiker i glesbygd som erbjuder produkter i en speciell nisch. En webbutik kan även vara en ny marknadsföringskanal för en traditionell matbutik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)