Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. Fallföretaget (Företag X) gjorde cirka 2015 en strategiförändring från att enbart tillverka detaljer till reservdelsmarknaden (eftermarknad) till att även producera till nybilsmarknaden (serieproduktion) där målet var att skapa tillväxt och lönsamhet. Efter strategiförändringen har Företag X vuxit snabbt, men samtidigt har lönsamheten sjunkit till att 2018 vara obefintlig. Affärerna som upphandlas uppvisar positiva marginaler, vilket skapar förvirring i företaget om orsakerna bakom de finansiella prestationerna. Någonstans i deras processer sker något som styrningen inte fångar eller förvarnar om.   Syfte: Syftet med studien är att kartlägga strategiförändringen, implementeringen och Företag X:s styrning för att skapa en ökad förståelse för hur styrning kan stödja en strategiförändring från eftermarknad till att även inkludera serieproduktion. Vidare skall studien bidra med rekommendationer för kritiska egenskaper i styrningen som behöver fokuseras på i samband med en strategiförändring. Ett bidrag skapas även genom att avbilda den resa Företag X har genomgått och vilka utmaningar den har bidragit med.   Metod: Studien grundas i en fallstudie på Företag X, där en växling mellan referensramen och den empiriska insamlingen har nyttjats för att möjliggöra en justering av referensramen för att matcha studiens riktning. Genom att använda metoderna kunde vi uppfylla syftet med studien och därmed skapa ett relevant, teoretiskt bidrag till forskningen.   Resultat: Företag X:s styrning fångar inte beslutsrelevant information och därmed skapas en problematik i företaget. De måste förtydliga styrningen utefter de rekommendationer som delges. Vidare är de kritiska egenskaperna som behöver fokuseras på i styrningen: stödjande, signalerande, diagnostiserande, säkerställande, informationsspridande och motivationsskapare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)