Risker vid projektplanering : Vad bör prioriteras i planeringsfasen för att undvika att budget och tid överskrids?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Jonathan Eklund; Patrik Nordahl; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport har som syfte att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna till att mångaprojekt inte klararbudget och tidplan är och vad man bör lägga vikt på i planeringsfasenför att undvika detta. Ämnet valdes för att många projekt drar över budget och tidplanoch det verkade därför intressant att få lite mer kunskap om varför det är så. Enlitteratursökning gjordes för att få en teoretisk grund i ämnet. För att sedan se vadföretag upplever gjordes två empiriska studier på två olika företag. Rapporten kommerfram till att det är väldigt svårt att hitta alla faktorer utan man bör istället fokusera på deviktigaste och att kunna anpassa sig när det uppkommer hinder. För att kunna göra detmåste planeringen vara avstämbar för att det ska kunna gå att avgöra om rätt saker hargjorts. Det är vikigt att komma ihåg att riskerna kan skilja sig mycket mellan olikabranscher och företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)