NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. Syftet med studien är att bidra till forskningsfältet om variation i stöd för högerpopulistiska partier genom att testa en ännu outforskad teori. Studiens teoretiska bidrag grundar sig i den kritik som återfinns mot New Public Management, som bäst kännetecknas som en marknadsefterliknande styrningsfilosofi inom den offentliga sektorn. Kritiken pekar på de följder som NPM medför där man menar på att det ger konsekvenser så som upplevd ojämlikhet och missnöjeskänslor. Detta tänks hänga ihop med teorierna relative deprivation och welfare chauvinism som tar upp kampen om resurser samt upplevd orättvisa och ojämlikhet som högerpopulistiska partier fångar upp. Studien ämnar undersöka huruvida NPM påverkar stöd för SD. Sambandet prövas genom en statistisk analys där Sveriges kommuner utgör analysenheterna för att sedan titta på stöd för SD i det kommunala valet 2014. Resultatet gav inte stöd för studiens teori och visade på ett icke signifikant samband mellan en kommuns grad av NPM och väljarstödet för SD. Däremot gav det signifikanta resultat kopplat till kontrollvariablerna som avser mäta andel arbetslöshet och medelinkomst, som går i linje med tidigare forskning som pekar på att socioekonomisk utsatthet ger ett ökat stöd för högerpopulistiska partier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)