KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM : En reflekterande lärandemodell som kan vägleda novisen till att bli expert

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kliniska träningscentrum (KTC) där studenter får träna i simulerad vårdmiljö har utvecklats på svenska universitet. Lärandemodellen har målet att sjuksköterskestudenterna ska sammankoppla teoretisk och praktisk kunskap samt tillhandahålla ett reflekterande förhållningssätt. Genom simuleringsträning är målet att utveckla sjuksköterskestudenternas medvetenhet om sina egna kunskaper samt begränsningar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar och värderingar av ett kliniskt träningscentrum som lärandemodell samt att se om det fanns skillnader i uppfattningen mellan studenter i olika terminer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkät som instrument, deskriptiv statistik samt ett chi-tvåtest användes. Totalt 100 sjuksköterskestudenter i termin två till fem deltog i studien. Resultat: Studenterna har generellt sett en positiv uppfattning om KTC och de uppskattar lärandemodellen som de anser främja ett reflekterande förhållningssätt. Lärandet sammankopplar teori och praktik och undervisande lärare håller hög pedagogisk kvalité. Slutsatser: Simuleringsträningen gör att studenterna känner sig säkrare i mötet med patienten. Utvärderingar av lärandemodeller är viktiga för att de ansvariga ska kunna förbättra sjuksköterskeutbildningen i framtiden. En lärandemodell är under ständig utveckling och det är viktigt att ansvariga för KTC hörsammar denna konstruktiva kritik som framkommer i studien. Detta för att studenterna ska kunna utvecklas från novis till expert, få ett reflekterande förhållningssätt och följaktligen ge patientsäker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)