Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. Denna rapport syftade till att besvara hur väl en gallringsdrönare stod sig i produktivitet samt kostnad gentemot en- och tvåmaskinsystem. Tidsstudier för en- samt tvåmaskinsystem användes för att skapa modeller för dessa. En del antaganden gjordes gällande gallringsdrönarens arbetssätt vilka sedan delades in i arbetsmoment och en drönarmodell skapades. Beräkningar, simuleringar samt analyser genomfördes i kalkylprogrammet Excel. Rapporten resulterade i att en ensam gallringsdrönare hade svårt att konkurrera med en- samt tvåmaskinsystem vid varierande medelstam och skotningsavstånd. Gallringsdrönaren var lågproduktiv och därmed krävdes en låg timkostnad. Det kunde däremot konstateras att gallring med drönare har en potential att vara ett alternativ till konventionella metoder givet att skogsägaren accepterar låg produktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)