Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. Kvinnor kan preoperativt ha en ängslan och oro kring hur operationen kommer att påverka kvinnans livskvalitet och sexuella hälsa.   Syfte: Att undersöka hur kvinnor skattar sin livskvalitet och sexuella funktion efter en genomgången elektiv hysterektomi med benign orsak.   Metod: Litteraturstudie där 13 kvantitativa originalartiklar granskades. Resultaten av dessa sammanställdes och analyserades med en innehållsanalys.   Resultat: Den största delen av artiklarna rapporterade att kvinnornas livskvalitet och sexuella funktion förbättrades efter hysterektomin. Kvinnornas sociala funktion, fysiska funktion, psykiska funktion och deras smärtproblematik förbättrades. Den sexuella funktionen förbättrades hos majoriteten av kvinnorna med ökad sexuell frekvens och fler sexuellt aktiva men oförändrad sexuell lust. Kvinnorna skattade sin Female Sexual Function Index (FSFI) högre, däremot visade två studier på försämrad FSFI och därmed försämrad sexuell funktion. Trots den förbättrade FSFI-poängen skattar kvinnorna fortfarande lägre än normalpopulationen.   Slutsats: Majoriteten av de kvinnor som genomgått en hysterektomi på grund av benigna orsaker skattar sin livskvalitet bättre postoperativt genom att kvinnorna får en förbättrad social funktion, fysisk funktion och psykisk hälsa. Den sexuella funktionen skattas högre trots att kvinnorna fortfarande skattar lägre än vad normalpopulationen gör. Fler kvinnor blir sexuellt aktiva och får högre sexuell frekvens men den sexuella lusten upplevs oförändrad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)