Migranters erfarenheter av vården. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: ABSTRAKT Hansson, M & Shabdulloeva, H. Migranters erfarenheter av hälso-och sjukvården utifrån olika kulturell bakgrund. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2020. Bakgrund: Under de två senaste decennierna har invandringen ökat markant i Sverige. Detta påverkar alla samhällssystem, och så även hälso- och sjukvårdssystemet. Att ge personcentrerad och god vård är centralt i sjuksköterskans arbete, samt att tillgodose säker och jämlik vård till hela befolkningen. För att uppnå detta krävs det att patienters kultur beaktas i vårdmötet. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva migranters erfarenheter av vården.Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tolv vetenskapliga studier. Studiens fokus var på migranter i vuxen ålder >18år och deras upplevelser och erfarenheter av mötet med vården. Studier som var skrivna efter år 2010 inkluderades. Innehållsanalys användes för att sammanställa resultatet. Resultat: Resultat visar att migranternas erfarenheter av vården påverkades av kommunikationssvårigheter, migranters erfarenheter av bemötande, känslor av utsatthet samt deras egna förväntningar på hälso-och sjukvård.Konklusion: Kulturella skillnader och kommunikationssvårigheter påverkar migranters tillgång till hälso- och sjukvård i det nya landet. För att uppnå målet att ge god och jämlik vård till hela befolkningen krävs det inom vården en medvetenhet om kulturens inverkan på vårdmötet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)