Berget, skogen, torget

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Torkel Rein; [2019]

Nyckelord: Skola; skolprojekt; kandidatarbete;

Sammanfattning: Skolgången är barnets väg från familjens sfär ut i samhället, från en skyddande värld i beroende till en öppen och mångtydig värld att självständigt navigera i. Mötet med den nya världen måste ske stegvis för att vara trygg och lustfylld. Skolan ska förberedda barnen och göra dem nyfikna att fortsätta utforska och lära efter skoltiden. Därför måste den byggda miljön anpassas efter barnens utveckling och mognadsgrad.Mitt projekt handlar om övergången mellan dessa två världar. I mitt arbete har jag inspirerats av Friedrich Fröbels pedagogik och Hans Scharouns skolorbyggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)