Att riskera kränka en annan människas värdighet : En litteraturöversikt om tvångsåtgärder inom psykiatrisk heldygnsvård ur sjuksköterskans perspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den psykiatriska heldygnsvården ämnas att vila på samma värdegrund som övriga vården; en humanistisk människosyn med respekt och omtanke för den som vårdas. Patienten som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård har i samma utsträckning rätt till en god vård där hens självbestämmande och integritet respekteras. Trots detta kräver situationen ibland att detta frångås och sjuksköterskan blir i stället tvungen att ta till tvångsåtgärder av olika slag, som riskerar att kränka patientens värdighet och skada vårdrelationen. Samtidigt som psykisk ohälsa har blivit alltmer vanligt förekommande i samhället har psykiatrin diskuterats och granskats i media. Allt fler visar ett stort missnöje kring hur vården bedrivs och har starka åsikter kring det faktum att patienterna fråntas sina rättigheter och vårdas med tvång. Sjuksköterskan slits mellan viljan att göra gott och att göra rätt gentemot patienten samtidigt som den egna hälsan står på spel. Syfte: En litteraturöversikt för att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk heldygnsvård. Metod: Strukturerad litteraturöversikt enligt granskningsmallen av Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Kvalitativa artiklar från tre olika databaser analyserades och sammanställdes i en kvalitativ innehållsanalys. Tretton artiklar relevanta för ämnet analyserades och la grunden till litteraturöversiktens fem kategorier för att belysa sjuksköterskors erfarenheter av tvångsåtgärder inom den psykiatriska heldygnsvården. Resultat: Baserat på de tretton artiklar som valdes ut för denna litteraturöversikt skapades fem kategorier som uppmärksammar sjuksköterskans utsatthet och etiska dilemma vid tvångsåtgärder, hur viktigt det är med en god vårdrelation, stöd i arbetet och slutligen hur tvångshandlingar är en balansgång mellan gott och ont. Slutsats: Att som sjuksköterska utsätta patienten för tvångsåtgärder kan ses som en nödvändighet men även vara ett svårt etiskt dilemma som sätter både den vårdande relationen och patientens välbefinnande på spel. Sjuksköterskor inom den psykiatriska heldygnsvården har ett uttalat behov av ökad utbildning och stöd samt tid för reflektion där de får möjlighet att bearbeta de känslor som uppkommer vid utförandet av tvångsåtgärder. Det krävs även er tid och möjlighet för sjuksköterskor att skapa en god vårdrelation till patienterna då det inte bara kan underlätta vid tvångsåtgärder utan även kan fungera förebyggande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)