Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokusera på sin kärnverksamhet eller kostnadsbesparande motivatorer. Många företag lägger ut delar av sin verksamhet utan någon grundligare förstudie, på grund av högre chefers personliga erfarenheter, familjeband, känslor eller lyckosamma anekdoter om andra företags framgångsrika outsourcingprojekt. Beslut som grundas på trender eller känsla kan ha en direkt negativ påverkan på det långsiktiga resultatet av outsourcingaktiviteten på grund av bristande analys och förberedelse. För att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut är det viktigt att ta sig tid att utföra en grundlig förstudie för att kunna förutse vilka kostnader, utmaningar, möjligheter och aktiviteter outsourcingprojektet för med sig. Syfte: Syftet med arbetet är att analysera tre fall av outsourcing med hjälp av en generell modell. Modellen baseras på de teorier som framkommit i litteraturstudien om vad en förstudie bör innehålla och vilka brister som brukar upptäckas i en efterkalkyl och som man därför behöver ha en större fokus på redan i förstudien. Modellens syfte är, förutom att vara ett analysverktyg i uppsatsen, att vara ett hjälpmedel för framtida outsourcingförstudier för att identifiera olika typer av kostnader, aktiviteter och påverkan. Metod: Den valda forskningsmetoden är av karaktären explorativ fallstudie där förstudiernas överensstämmelse med resultatet utforskas med avseende kostnader och kunskapsöverföring i tre utvalda projekt för produktionsflyttar. Teori: Den teoretiska delen i uppsatsen beskriver huvudteorierna inom områdena outsourcingens förstudie, beslutsprocess, risker, kostnader och urval av outsourcingpartner. Dessutom behandlas ämnet tyst kunskap och överföring eftersom det är en kritisk parameter i ett oursourcingbeslut. Analys: De tre projekten som har analyserats var olika till sin natur, Det gemensamma för projekten är att alla tre kräver en förstudie, en kostnadskalkyl och budget samt en metod för kunskapsöverföring. Analysen görs i jämförelse med den modellen för förstudie som tagits fram utifrån teorierna. Slutsats: Alla projekten i fallstudien har haft en annan fokus än kostnadsreducering och de hade förmodligen genomförts även om kalkylen hade visat på ökade kostnader. Beslut om outsourcing är ofta redan är mentalt fattat när det formella beslutet ska fattas och det finns en risk att man väljer att presentera en så positiv kalkyl som möjligt för att minska risken för ett avslag. I de efterkalkyler som gjorts är kalkylerna i förstudien ofta kraftig underskattade. Jag har tyvärr inte lyckats finna något bevis för vad differensen mellan förstudiens kalkyl och efterkalkylen kan bero på, varken i litteraturstudien, eller i empirin. Min tanke är att en tidspressad förstudie och en icke korrelerad modell för för- och efterkalkyl gör att det är svårt att göra en fullständig jämförelse. När projektet är avslutat, är man redan på väg till nästa uppdrag och att då avsätta tid för att göra en grundlig efterkalkyl på ett avslutat projekt är sällan prioriterat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)