De mångfacetterade begreppen: lek, lärande och utveckling : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Detta är en litteraturstudie som belyser relationen mellan begreppen lek, lärande och utveckling. Begreppen lek, lärande och utveckling är komplexa både i sig själva och i relationen till varandra. Verksamma inom förskolan tycks använda sig av olika definitioner vilket genererar väldigt skilda förhållningssätt till leken, lärandet och barns utveckling. Begreppen har alla betingningar som sträcker sig från nyttan med den fria leken till hur leken skall nyttjas som medium för att uppnå de strävansmål som läroplan för förskolan (Lpfö 18) belyser. Detta kan generera en osäkerhet i hur pedagoger kan arbeta med lek, lärande och utveckling då den fria leken beskrivs som att den skall vara just fri medan lärande ibland uppfattas som något som sker i en skolbänk. Studiens syfte och frågeställningar är att belysa hur lek, lärande och utveckling framställs i den valda kurslitteraturen som utgör denna studies material, och att diskutera hur framställningen av begreppen kan ses i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Hur definieras relationen mellan lek, lärande och utveckling i den valda kurslitteratur som behandlar lekteorier? Vilka förhållningssätt framhålls som relevanta i den valda kurslitteraturen för pedagogers roll i barns lek i förskolan? Metoden i denna studie är kvalitativ textanalys med innehållsanalys som verktyg och med viss inspiration från diskursanalys. Materialet som analyseras är valda kapitel ur två antologier som varit kurslitteratur för Förskollärarprogrammet i Högskolan i Borås. Studiens resultat visade att lek, lärande och utveckling är mångfacetterade. Leken ses som ett lärande och en utveckling i sig genom att barnen i leken övar språk- och motorisk utveckling samt socialt samspel. Därav är det viktigt att man som pedagog stödjer barnen i den fria leken, utan att inkorporera lärandesituationer som kan störa barnens utveckling och spontanitet i leken. Men leken kan även användas som en katalysator för att utveckla barnens ämnesdidaktiska kunskaper, som i sin tur utvecklar barnen så att de kan leka än mer avancerade lekar med sina nyvunna kunskaper om sin omvärld. Begreppet lärande är alltifrån hur barnen lär sig av varandra och utvecklar sin sociala kompetens genom lek, till mätbar kunskap. Lek och ämnesdidaktiskt lärande innefattar hur barn och pedagog skapar lustfyllda situationer tillsammans för att närma sig de strävansmål läroplan för förskolan (Lpfö 18) lyfter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)