Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Noor Bader; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. Läroboken har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys som metod.Resultatet har visat att läroboken Jag älskar och lär mig det arabiska språketvidareförmedlar normer som endast fokuserar på islam och det manliga som norm. Islamsom norm är den röda tråden inom samtliga kategorier och muslimernas traditioner ochförpliktelser framställs där på ett ensidigt sätt. Vidare förmedlar denna bokkönsstereotypa normer som fokuserar på det manliga, som förblir normen. Denkönsskapande processen är uppbyggd av det underliggande budskapet i olika kategorierdär pojkar framställs som aktiva i olika fysiska aktiviteter, starka och dominanta medanflickorna är passiva i de aktiviteterna, känsliga, kopplade till hushållsarbete och skolan.De religiösa och könsstereotypa normerna samspelar med varandra på ett sätt som intestämmer överens med de demokratiska svenska läroplanerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)