Lära sig att läsa på ett syntetiskt eller analytiskt sätt? En studie om läsinlärningens olika förhållningssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning: Detta arbete inriktar sig mot de förhållningssätt inom läsning som finns idag. Det finns två läger inom detta vilka är det syntetiska och det analytiska förhållningssättet, delen gentemot det hela. Syftet med arbetet är att titta närmare på dessa två för att det ska kunna ge oss en ökad kunskap om vad de uttalar och vad de båda står för. Arbetets upplägg är att ge en beskrivande del av vad förhållningssätten står för och sedan använda det till att göra en förenklad argumentationsanalys, enligt en pro et contra-modell som grund, samt att testa argumentens hållbarhet. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att de båda förhållningssätten är mycket olika i sina påståenden om hur läsning ska uppnås och barns vidare utveckling inom detta område. De båda förhållningssättens argument vilar inte på en djupare grund som till exempel den kognitiva neurovetenskapliga forskningen om hur hjärnan faktiskt fungerar vid läsinlärningen. Det är viktigt att förstå vad de båda förhållningssätten innebär och ta till sig dem för att kunna ge barnen/eleverna en bra grund för en god läsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)