Fuktkontroll av en ventilerad platta på mark : Modellering i COMSOL Multiphysics 5.5

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Sammanfattning: Krypgrunder i någon form har använts som grundkonstruktion i Sverige under långtid. Förr var det torpargrunder som med tiden blev isolerade krypgrunder och plintgrunder. Gemensamt för krypgrundskonstruktioner som är ventilerade med utomhusluft är att under sommarhalvåret blir det förhöjda relativa ånghalter. Syftet med fallstudien är att studera en uteluftsventilerad konstruktion med välisolerat bjälklag och markisolering. Konstruktionen är nedgrävd och ventilationen i grunden sker via en tunn spalt under marknivå. Luftspaltens temperatur och relativa ånghalt är av intresse för att avgöra om det finns risken för mögel i konstruktionen. En simulering av värmeflödet mellan byggnad och mark genomförs i COMSOLMultiphysics 5.5 för att avgöra temperaturfördelningen i konstruktionen. Temperaturfördelningen ligger som grund för fastställandet av relativ ånghalt i konstruktionens luftspalt. Simuleringen använder klimatdata för ett typår i Gävle. Simuleringen visar att det är höga temperaturer i luftspalten året runt. Detta ger enrelativ ånghalt som månadsmedel på 37–77% under ett år. Den höga temperaturen iluftspalten bidrar till att hålla konstruktionen torr då kritisk relativ ånghalt, 75–80%, inte överstigs under en längre period. Resultat är förvånansvärt positivt med en låg risk för mögeltillväxt i konstruktionen.Det finns många antaganden framförallt vilket luftflöde som återfinns i luftspalten.För att validera resultaten i arbetet så bör mätningar genomföras på de två prototyphus som existerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)