Skönlitteratur i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet : En studie i ämnenas likvärdighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om likheter och skillnader i behandlingen av skönlitteratur i gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Studien syftar också till att belysa hur dessa likheter och skillnader visar sig i hur yrkesverksamma lärare inom SVA respektive SVE väljer skönlitteratur i deras undervisning och hur de säger sig arbeta med den. Forskningen visar att skönlitteratur är ett viktigt medel i utbildandet av världsmedborgare, då den kan ge en inblick i ”den andres” liv samt hjälpa individen i utvecklingen av ett kritiskt tänkande (Nussbaum, 1998). Läsning av skönlitteratur ökar dessutom förutsättningarna för lyckade studier på universitetsnivå (Martinsson, 2018), vilket är av intresse för elever inom SVE och SVA som båda är högskoleförberedande ämnen. Den här studien är en kvalitativ studie, där en kvalitativ textanalys av styrdokument för SVE och SVA utfördes samt kvalitativa semistrukturerade digitala intervjuer gjordes med fyra lärare inom SVE samt fyra lärare inom SVA. Tre av dessa intervjuer utfördes genom mailintervjuer. Tillsammans med den kvalitativa textanalysen och intervjuerna med lärarna från de två grupperna, så fick studien en jämförande karaktär där likheter och skillnader i de två ämnena studerades. Resultaten analyserades genom läroplansteorier och ämnesdidaktiska teorier, vilka belyser skolans och undervisningens påverkan på samhället och vice versa. Resultaten från textanalysen och intervjuerna visade att skönlitteratur och litteraturhistoria tar betydligt mer plats inom SVE än inom SVA, medan SVA-ämnet har ett större fokus på språkutveckling än SVE. Detta indikerar på att elever i SVE och SVA inte får en likvärdig utbildning när det kommer till läsning av skönlitteratur, som i sin tur utmanar deras förutsättningar för framtida studier samt medverkan i samhället (Nussbaum, 1998) (Martinsson, 2018). Studien visade även att lärare inom SVE och SVA tenderar att använda sig av skönlitteratur från västvärlden i högre utsträckning än icke västerländsk skönlitteratur. På grund av detta riskerar elever med icke västerländsk bakgrund att inte känna sig representerade i den skönlitteratur de möter i skolan, vilket kan påverka deras självbild och känsla av inkludering i samhället (Ackerman, 2018).  Med den här studien vill jag problematisera gymnasieämnena svenska och svenska som andraspråk, samt föra diskussionen vidare om hur dessa ämnen kan uppnå en högre likvärdighet vad gäller läsandet av och arbetet med skönlitteratur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)