Upplevde närstående tröst då de vårdade en anhörig i livets slut i hemmet med stöd av ett palliativt team? : Berättelser om upplevelser som gav tröst och vad som var hinder för tröst. En kvalitativ intervjustudie med explorativ ansats.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Suffering, comfort, consolation, patient, relatives, palliative care, end of life care

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)