Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. Studien är en kvalitativ studie som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta grundskolelärare som är verksamma och behöriga i årskurserna F-3. Empirin bearbetades utifrån en tematisk analys som genererade tre teman, vilka grundande sig i studiens valda teoretiska perspektiv ramfaktor- teorin. Studiens resultat visar att undervisning kring samtycke och relationer redan är en del av grundskolans tidigare år, vilket skiljer sig från begreppet sexualitet som inte på samma vis kopplas till grundskolans yngre åldrar. Begreppet sexualitet definieras även tudelat av de deltagande lärarna genom en biologisk och en emotionell syn. Resultatet visar också olika inre och yttre ramfaktorer som lärarna menar kommer ha effekter på implementeringen av kunskapsområdet. De inre ramfaktorerna som tas upp påverkar sexualundervisningen är läraren som person, samarbete med kollegiet och elevhälsa samt stöd från skolledning och av läromedel. Den yttre ramfaktorn som resultatet visar är skolans styrdokument och innebär att sexualundervisningen kommer påverkas av att kunskapsområdet endast är placerat i skolans inledande delar för årskurs F-3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)