Krikoidtryck förhindrar inte aspiration vid generell anestesi hos icke fastande vuxna patienter

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Krikoidtryck innebär ett tryck på krikoidbrosket i syfte att förhindra aspiration av ventrikelinnehåll till luftvägarna. Metoden har varit omdiskuterad de senaste decennierna då det har varit svårt att bevisa dess evidens. Syfte: Att studera betydelsen av krikoidtryck som metod för att förhindra aspiration och upprätthållande av fria luftvägar vid inducering av generell anestesi hos icke fastande patienter. Metod: Systematisk litteraturstudie enligt SBU (2014). Litteratursökningen gjordes i PubMed och CINAHL för att få relevanta artiklar inom forskningsområdet. Resultat: De studier som framkom i litteratursökningen visar att krikoidtryck inte förhindrar aspiration, det försvårar ventilation genom larynxmask samt att vårdpersonal som utför manövern har svårt att göra så på ett korrekt sätt. Slutsats: Fler randomiserade studier behövs för att fastställa om krikoidtryck som metod är användbar i nutida klinisk yrkesutövning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)