Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med språket i det land som de kommer till : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. Kommunikationshinder kan uppstå på grund av språkbrister och därför leda till att patientens hälsa och livsvärld påverkas negativt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i mötet med patienter med ett annat språk och kulturell bakgrund som har svårt med språket i det land som de kommer till. Metod: En litteraturbaserad studie där 10 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Ur analysen framkom fyra områden som benämndes: Tiden påverkar kommunikationen, Behov av interkulturell kompetens, Strategier till att överkomma kommunikationshinder och Betydelse av tolkanvändning. Sjuksköterskor behöver ta hjälp av kommunikationsstrategier och tolk för att förbättra kommunikationen i vårdmötet. Sjuksköterskor påvisar att tid och närvaro behövs för att bilda en respektfull och trovärdig relation som påverkar kommunikationen positivt. Behovet av interkulturell kompetens skapar en bättre uppfattning om hur patienter med annan kultur och språk som gynnar kommunikationen. Slutsats: Att vara närvarande, ge tid och skapa tillit och trygghet för patienten var viktiga för sjuksköterskor men det saknades tid för detta. Sjuksköterskor kan använda kroppsspråk och tolk som verktyg för att möta kommunikationshinder i möte med patienter som har svårt med språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)