Omvårdnadsdokumentationens betydelse & utveckling - med fokus på VIPS & ICF

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Sjuksköterskan är dokumentationsskyldig enligt ett flertal lagar och förordningar. Dessa ger oss ramar men inga enhetliga riktlinjer och verktyg för hur strukturen för omvårdnadsdokumentationen ska se ut. Syftet med litteraturstudien var att granska hur den vetenskapliga litteraturen beskriver omvårdnadsdokumentationen utifrån VIPS-modellen och ICF som tillämpbar inom omvårdnadsdomänen. Metoden som användes var litteraturstudie där sammanlagt 18 st. vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet påvisar brister i omvårdnadsdokumentationen. Få av de granskade journalerna uppfyllde kraven enligt patientjournallagen. Enligt granskningsinstrumentet Cat-ch-Ing förbättrades dokumentationen efter utbildningsinterventioner som byggde på VIPS-modellen.

Det framkom en diskrepans mellan patienters egen uppfattning av sina problem, sjuksköterskors uppfattning och vad som fanns dokumenterat i journalen. Sjuksköterskan skriver ner sina iakttagelser utan att stämma av med patienten. Studierna visade att de flesta omvårdnadsdiagnoser kunde omvandlas till International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) koder. I vissa fall ansåg sjuksköterskorna att koderna inte var tillräckligt specifika. Konklusionen är att en dokumentationsmodell eller klassifikation inte är tillräckligt för att säkerställa kvalitén i omvårdnadsdokumentationen utifrån omvårdnadsprocessen och gällande lagar. Som komplement krävs kontinuerlig journalgranskning och återkommande utbildningsinterventioner. ICF-klassifikationen anses tillämpbar inom omvårdnadsdomänen och kan främja en tvärprofessionell kommunikation. De tillkortakommanden som identifierats kan undanröjas genom att sjuksköterskor tar en aktiv roll i kommande revisioner. Om ICF skall implementeras måste det ske nationellt.

Dokumentationen bör förenklas i så stor grad som möjligt i standardiserade modeller så tid kan ägnas åt det patientnära arbetet. ICF är en strukturerad modell som kan underlätta dokumentationsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)