Företagens krishantering under samhällskriser : Betydande faktorer för hanteringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att undersöka företagens hantering av en samhällskris. Vilka faktorer är av vikt för att inte utsätta företaget för risker och utveckla samhällskrisen till en varumärkeskris? Studien utforskar hur dessa faktorer påverkar den faktiska krishanteringen under covid-19 pandemin och vilken skepnad dessa överväganden tar. Metod: Metoden som använts i studien är av kvalitativ karaktär. Data samlades in genom strukturerade intervjuer av nio personer med ledningsposition och kunskap om företagets hantering av covid-19 pandemin.  Resultat och slutsats: Studien visar att företagens hantering av samhällskriser skiljer sig från hantering av varumärkeskriser. Faktorerna som påverkar hanteringen under kriserna är desamma men de skiljer sig från hur dessa faktorer prioriteras beroende på krisens form. Studien visar att personalen är den enskilt viktigaste faktorn för företagen att ta hänsyn till vid krishantering under en samhällskris för att undvika att den utvecklas till en varumärkeskris. Examensarbete bidrag: Studien utökar forskningen kring krishanteringen och kommer med nya insikter till ett knapphändigt utforskat ämne som är företagens krishantering vid samhällskriser. Vilka bakomliggande faktorer som är viktiga sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv för att kontrollera effekterna av en samhällskris för att inte utveckla en varumärkeskris. Förslag till fortsatt forskning:  Ett förslag är att undersöka företag som drabbats negativt av covid-19 pandemin för att göra en jämförande analys och validera resultaten från denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)