Elkvalitéproblem vid varvtalsstyrd motordrift i industrimiljö

Detta är en M1-uppsats från KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning:

Övertoner orsakade av varvtalsstyrda motordrifter ger problem i industrisystem. Syftet med studien är att identifiera problemen och ge rekommendationer för att undvika dem. Studien utfördes som examensjobb på KTH för konsultföretaget Ramböll. En litteraturstudie i ämnet kombinerades med elkvalitémätningar på drifter hos Sandvik Mining.

Elkvalitéproblem orsakade av varvtalsstyrda motordrifter kommer till stor del av att frekvensstyrningen ger olinjärt strömuttag som, om nätet inte är tillräckligt starkt, påverkar spänningskvalitén. Problemen kan vara driftstopp, störd utrustning och ökat slitage på utrustning för att nämna några.

Denna studie visar att vid ändringar i system innehållande övertoner kan framtida övertonshalter approximeras för vissa fall. För att upprätta en modell över systemet där lasten ses som en övertonsgenerator utförs mätningar före ändringen. Med vissa antaganden om nätimpedansen kan sedan beräkningar av övertonshalten i systemet efter ändring utföras.

I denna studie har en förenklad modell använts för att förutse övertonshalter efter ändringar. Syftet är att visa på ett resurseffektivt sätt att approximera så att information för att förebygga problem finns vid beslutsfattande om ändringar. Elkvalitéproblem skulle kunna förebyggas i högre grad och att inte göra det är onödigt slöseri med ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)