IT i årskurs 7-9 i Varberg

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Tommy Fälth; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar IT i skolan. Syftet var att få svar på hur och i vilken utsträckning datorer/IT används i undervisningen, hur lärarnas erfarenhet och inställning till datorer/IT ser ut samt hur diskussionen om datorer/IT förs på skolorna. Resultatet baserar sig på intervjuer och enkäter från lärare på två årskurs 7-9 skolor i Varberg. Det visade sig att datorer/IT används relativt sparsamt under lektionstid. Det är främst under elevernas egna arbetstid som datorer/IT används och då i första hand till att hämta information från Internet och framställa presentationer. Det visade sig också att flertalet lärare behärskar ordbehandling, webläsare och e-post -program mycket bra. Lärarna anser att elevernas motivation är den största fördelen med datorer/IT i skolan. Diskussioner om IT i skolan förekommer sparsamt och har låg prioritet. När det förekommer handlar det oftast om policyfrågor, hur datorerna ska vara placerade, inköp av nya program men även IT och pedagogik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)