"En enorm tjänst till framtiden om vi redan nu skulle satsa på barnen" - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av arbetet med utvecklingstraumatiserade barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Den vanligaste arenan där barn utsätts för trauman är inom familjens slutna inrättning och begås oftast av barnets omsorgspersoner. Utvecklingstrauma är ett nytt begrepp och forskningsfält som specifikt inbegriper barn som tidigt i livet utsätts för upprepade traumatiska påfrestningar i kombination med bristande regleringsstöd från sina omsorgspersoner. Än så länge finns det ingen diagnos som är sammankopplad till svåra missförhållanden i uppväxtmiljön vilket försvårar utvecklingstraumatiserade barns möjlighet till lämplig behandling idag. I denna kvalitativa studie genomförs semistrukturerade intervjuer med fyra yrkesverksamma inom socialt arbete för att undersöka hur man på olika sätt arbetar med utvecklingstraumatiserade barn. Det var även av intresse att undersöka vad de yrkesverksamma anser är viktigt för ett framgångsrikt stöd. För att möjliggöra en så bred beskrivning som möjligt om hur man kan arbeta med barn inkluderades socialarbetare från olika yrkesområden, vilket blev professionella från barn- och ungdomspsykiatrin, centrum mot våld, familjehemsvård och hem för vård och boende (HVB). Genom en konventionell kvalitativ innehållsanalys skapades tre övergripande teman: “arbetssätt”, “viktiga komponenter” och “utveckling”. Resultatet visar att det bland de yrkesverksamma finns en generell uppfattning om traumabegreppets diffusa innebörd, den låga prioritering det har i samhället och de bristande resurser som det tilldelas. Resultatet identifierar även att de yrkesverksamma kan se vissa komponenter som är särskilt viktiga i arbetet med utvecklingstraumatiserade barn. De slutsatser som kan dras utifrån studien är att utvecklingstrauma bör få ett större utrymme inom alla olika verksamheter där barn med trauma förekommer. Forskning om utvecklingstrauma har visat på negativa effekter på hjärnan efter trauma i tidig ålder, vilket framhäver att det är av stor betydelse att kunna erbjuda stöd och insatser efter dessa barns behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)