INFLUENCERS- VÄN ELLER FIENDE? - En kvalitativ intervjustudie om hur tonårstjejer uppfattar influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur tonårstjejer uppfattarinfluencers.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Parasociala interaktionsteorin, Social jämförelse-teorinsamt identitetsteorier.Metod: En kvalitativ metod innehållande tre stycken semistrukturerade parintervjuer.Material: Tre stycken inspelade och transkriberade intervjuer, med sex stycken respondenter iåldrarna 13 och 14 år. Därtill innefattar studien en bilaga i form av en intervjuguide.Resultat: Föreliggande studie fastslår att tonårstjejers uppfattningar om influencers varierar.Resultaten visar på att influencers kan ses som förebilder (positiv uppåtgående jämförelse),som vänner (lateral jämförelse av omdöme) samt som fiender (negativ uppåtgåendejämförelse). Genom jämförelser med profilerna utvärderar respondenterna sig själva ochsin självbild. Studien visar på att effekterna av jämförelser kan leda till bådesjälvförstärkande och självförgörande för respondenternas självbild. Positiva uppåtgåendejämförelser med förebilder kan inspirera och motivera mottagarna att efterlikna denne.Ytliga självförbättringsmotiv är centralt i denna typ av jämförelse, vilket förbättrarindividers självbild och självkänsla. Negativ uppåtgående social jämförelse med förebilderkan leda till känslor av hjälplöshet, avundsjuka och missnöjdhet, vilket försämrar individerssjälvbild och självkänsla. Ytliga självförgörandemotiv är centralt i denna typ av jämförelse,vilket försämrar individers självbild och självkänsla. Vidare visar studiens resultat på attinfluencers kan liknas vid vänner. Den laterala sociala jämförelsen av omdöme leder tillpositiva effekter i form av strävan att efterlikna karaktärsdrag, värderingar och åsikter somprofilerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)