Oral hälsa hos individer med Parkinsons sjukdom : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som kan begränsa människan och minska dess förmåga att fungera normalt i det vardagliga livet. Bland individer diagnostiserade med Parkinsons sjukdom finns risk att munhälsan blir dåligt prioriterad. Till följd av detta tilltar behovet av andra människors hjälp samt lämplig tandvård.     Syfte: Beskriva kunskapsläget avseende Parkinsons sjukdoms inverkan på förekomst av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation och xerostomi.   Metod: Följande studie är en litteraturöversikt. Databaserna DOSS, MEDLINE och Pubmed användes för att svara på studiens syfte. Relevanta sökord samt inklusion- och exklutionskriterier användes för att finna väsentliga vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. De vetenskapliga artiklarna blev kvalitetsgranskade med hjälp av en modifierad kvalitetsgranskningsmall.   Resultat: Totalt inkluderades 19 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att individer med Parkinsons sjukdom har mindre bra oral hälsa. Flera av dessa studier visade på hög förekomst av parodontala sjukdomar. Resultatet visade även på hög förekomst av karies, hyposalivation samt xerostomi hos dessa individer.      Slutsats:  Individer med Parkinsons sjukdom löper större risk att drabbas av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation samt xerostomi. Dessa kan orsakas av olika faktorer så som medicinering, motoriska och icke-motoriska symtom samt sjukdomsdurationen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)