Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur typen av förvärv, uppdelat i horisontellt, vertikalt och konglomerat, påverkar budpremiens storlek vid publika företagsförvärv. Metod: En kvantitativ studie med deduktiv ansats där sekundärdata tolkats med hjälp av multipel regressionsanalys och analyserats utifrån tidigare forskning. Teoretiskt ramverk: Studien utgår från teori inom området företagsförvärv samt tidigare forskning kring enskilda faktorers påverkan på budpremien. Som komplement till klassisk teori har även ett beteendeteoretiskt perspektiv inkluderats. Empiri: Studien omfattar ett urval på 119 europeiska företagsförvärv från tidsperioden 2000–2019. Datan som legat till grund för studiens resultat är hämtad från databaserna Zephyr, Orbis samt Datastream och har bearbetats i statistikprogrammet Eviews. Slutsats: Studien finner ett signifikant samband där vertikalt förvärv uppvisar en högre budpremie jämfört med konglomerat. Mellan vertikalt och horisontellt förvärv visas en statistiskt säkerställd skillnad med en signifikansnivå om 10 %, där det förstnämnda uppvisar en högre budpremie. Studien kan inte påvisa någon skillnad i budpremie mellan horisontellt och konglomerat förvärv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)