Digitalisering - Fallstudie av en digital modell

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Byggbranschen står inför många utmaningar som exempelvis låg produktivitet, brist på forskning, utveckling och digitalisering. Idag har byggbranschen hamnat efter inom produktivitetsutveckling och digitalisering jämfört med andra branscher. Dock är byggbranschen i en utvecklingsfas inom digitalisering, vilket kommer att bidra till ökad produktivitet, effektivitet samt hållbarhet. Produktivitets ökningen kan exempelvis erhållas med hjälp av användning av digitala verktyg och ökad digitalisering av byggprocessen. Detta examensarbete har undersökt hur långt digitaliseringen har kommit inom byggbranschen genom att göra en fallstudie av en färdigställd förskola i Borås. De digitala handlingarna för denna förskola har använts som ett underlag för att återskapa en digital kopia av den färdiga byggnaden. Som nästa steg har sedan den digitala modellen studerats vidare genom att med hjälp av en mjukvara genomföra energiberäkningar på objektet. Det som framgick av dessa försök var att den digitala modellen som erhölls av fastighetsägaren inte var komplett. Modellen var i stora delar komplett i geometrin, men saknade elementära delar som exempelvis data beträffande materialegenskaper för väggar, fönster och dörrar. Som en del i undersökningen av hur långt digitaliseringen har kommit i branschen genomfördes även intervjuer av personer vilka dagligen är involverade i digitaliseringsprocessen av branschen. Av intervjuerna framkom att det finns brister i hur man ser på exempelvis begreppet BIM och för att ta steget till Digitala Tvillingar krävs att all information finns tillgängliga för byggnaden i fråga. Avslutningsvis kan det konstateras att ökade digitalisering kan förbättra byggbranschen till det bättre för framtiden, men för att detta ska ske måste de digitala verktygen användas på korrekt sätt och att det måste finnas öppenhet för förändring samt bredare tillämpning av digitalisering inom byggbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)