Nyutexaminerade anestesisjuksköterskorsupplevelser av parhandledning underverksamhetsförlagd utbildning inomoperationsmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: På specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård utgörverksamhetsförlagd utbildning en del av utbildningen, där man använderparhandledning. Parhandledning innebär att studentparet arbetar tillsammans under denverksamhetsförlagda utbildningen där de delar idéer, åsikter och tankesätt genom ettreflektionsbaserat lärande. Syfte: Syftet med studien var att beskriva nyutexamineradeanestesisjuksköterskors upplevelser av att ha deltagit i parhandledning under sinverksamhetsförlagda utbildning inom operationsmiljö. Metod: En intervjustudiegenomfördes med deskriptiv design och kvalitativ ansats, bestående av åttasemistrukturerade intervjuer med nyutexaminerade anestesisjuksköterskor. Materialetanalyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgjordes av trekategorier: “Samarbete under parhandledning”, “Trygghet i parhandledning” samt“Handledarens roll under parhandledning”. Samarbetet hade betydelse hurparhandledning fungerade. Samarbetet och rollerna i paret bildades genom en processsom ställde krav på informanterna likväl som handledaren. Tryggheten var en av destora fördelarna med parhandledning. Likaså fördelen att kunna reflektera och diskuteramed varandra i paret samt att kunna lära sig av varandra. Det framkom även negativaaspekter med parhandledning, som exempelvis att behöva dela på praktiska moment.Det kunde också vara svårt att hitta sina roller, svårigheter med personkemin ochsvårigheter att ta plats. Det var viktigt för informanterna att handledaren såg dem somindivider, och även vara beredd på att bryta paret om samarbetet inte fungerade.Slutsats: Studiens resultat visar jämförbarhet med tidigare forskning inom andradiscipliner. Det framkom att anestesisjuksköterskestudenter upplevde det gynnsamt attlära sig genom observation. Den generella upplevelsen av parhandledning är positiv,men även vikten av viss enskild tid med handledaren betonades. Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Parhandledning, Upplevelser, Verksamhetsförlagdutbildning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)